Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Regulamin

ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO JMBnet.pl

 1. JMBnet.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie pod adresem: www.jmbnet.pl, który prowadzony jest przez JMB Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Polna 1, 84-240 Reda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000276993, posiadającą kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN oraz NIP 588-221-54-31.

 2. JMBnet.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie towary dostępne w JMBnet.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. JMB Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a JMB sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w JMBnet.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w JMBnet.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta

 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych JMBnet.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, uwzględniona w tym zamówieniu.

 6. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej wraz z towarem. 

 7. Wszystkie informacje lub treści przekazywane lub utrwalone w sposób cyfrowy będą sporządzone w plikach PDF w sposób umożliwiający ich utrwalenie i odtworzenie za pomocą ogólnie i darmowo dostępnego oprogramowania.

 8. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.jmbnet.pl. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji i logowania na stronie sklepu. Dobrowolna rejestracja jest bezpłatna i służy wyłącznie ułatwieniu korzystania ze sklepu.

 9. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu JMBnet.pl, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dotyczące w szczególności opisu towaru, oznaczenia producenta, gwarancji, łącznej ceny, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (jeżeli występują), czasu dostawy oraz prawa odstąpienia od umowy. Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem zapłaty i odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” po odznaczeniu pola o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 10. Po złożeniu zamówienia, zostaną wysłane do Klienta na podany w zamówieniu adres jego poczty elektronicznej: niniejszy Regulamin (utrwalony w formacie PDF jako załącznik) oraz POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA zawierające:

 • numer zamówienia;

 • model, wymiary i inne cechy charakterystyczne zamówionego towaru;

 • cenę za poszczególne towary oraz łączną wartość zamówienia;

 • dane kontaktowe Klienta podane w zamówieniu;

 • dane JMB Sp z o.o.;

 • numer rachunku bankowego, na który w przypadku wyboru płatności przelewem, należy dokonać zapłaty należności wynikającej z zamówienia;

 • czas dostawy;

 • inne informacje o złożonym zamówieniu.

 1. Potwierdzone zamówienie zostanie skierowane do realizacji niezwłocznie po otrzymaniu przez JMB Sp. z o.o. zapłaty należności wynikającej ze złożonego zamówienia.

 2. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym JMB Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 • Przelewem on-line – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A. instytucji płatniczej z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wielickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, świadczącej usługi obsługi i rozliczania płatności on-line. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 1. W przypadku niektórych towarów dostępnych w sklepie JMBnet.pl, JMB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych formy płatności.

 2. Termin realizacji zamówienia na towary podstawowe (materace, bazy do łóżek, szczyty łożek, stelaże łóżkowe i inne wyroby wielkogabarytowe) wynosi od 1 do 30 dni i każdorazowo liczony jest od dnia otrzymania przez JMB Sp. z o.o. zapłaty należności wynikającej ze złożonego zamówienia.

 3. Klient otrzyma pocztą elektroniczną POTWIERDZENIE DOSTAWY z dokładnym określeniem daty dostarczenia towarów. Dokument ten w formie papierowej Klient otrzyma także wraz z dostarczonym towarem, w celu potwierdzenia jego odbioru i stanu dostarczonego towaru (pkt.17 niniejszego regulaminu). Termin ten może uIec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od JMB Sp. z o.o., do których w szczególności zaliczyć można opóźnienia cyklu produkcyjnego u producenta towarów lub jego kontrahentów, spowodowane opóźnieniami w dostawach surowców niezbędnych do produkcji towarów. Opóźnienie to nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z przepisów ogólnych.

 4. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane będzie po skompletowaniu całości. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient poinformowany zostanie drogą poczty elektronicznej.

 5. Zamówiony towar zostanie dostarczony przy udziale firmy kurierskiej na koszt Klienta. Koszt dostawy zostanie podany przed złożeniem zamówienia.

 6. Usługa dostawy towarów odbywa się pod dom/blok Klienta i nie obejmuje wniesienia towarów do budynku oraz montażu elementów, takich jak nogi, szczyty itp. Jeżeli zamówiony towar wymaga montażu przed użyciem, Klient wraz z towarem otrzyma instrukcję jego montażu. Klient zobowiązany jest do odbioru towarów pod swoim domem/blokiem. Przed złożeniem zamówienia Klient ma możliwość zapoznania się z gabarytami towarów.

 7. Klient potwierdzi własnym podpisem odebranie towaru na Potwierdzeniu Dostawy. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku szkody nie dającej się zauważyć z zewnątrz, a powstałej podczas transportu, Klient powinien w terminie 7 dni od odbioru towaru, zażądać pisemnie od kuriera ustalenia w formie protokołu stanu przesyłki oraz zabezpieczyć towar przed dalszymi uszkodzeniami w opakowaniu, w którym został dostarczony.

 8. Dostarczone towary objęte będą gwarancją ich producenta obowiązującą na terenie Polski, której warunki określać będzie karta gwarancyjna przekazana Klientowi przy dostawie towarów wraz z instrukcją ich używania. Klient zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji używania towarów. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie. W przypadku gwarancji udzielonej przez JMB sp. z o.o. informacja taka będzie widoczna w opisie produktu przed złożeniem zamówienia.

 9. Reklamacje lub inne zastrzeżenia wobec towaru należy zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną na adres sklep@jmbnet.pl. Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania takiego zgłoszenia, Klient otrzyma zwrotnie, pocztą elektroniczną formularz reklamacyjny. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania wypełnionego formularza reklamacyjnego, przesłanego na adres sklep@jmbnet.pl.

 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient .

 11. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów do sklepu internetowego JMBnet.pl w związku z zakupami jest JMB Sp. z o.o. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym JMBnet.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez JMB Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z czym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klient przy składaniu zamówienia może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez JMB Sp. z o.o., w tym na przekazywanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, w celu marketingu produktów i usług JMB Sp. z o.o. i podmiotów powiązanych z JMB Sp. z o.o. oraz współpracujących z nią na podstawie umowy (otrzymywanie biuletynu informacyjnego i ofert promocyjnych). Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 12. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w JMBnet.pl, są przekazywane spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wielickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, świadczącej usługi obsługi i rozliczania płatności on-line, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A. oraz następuje: w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay S.A. płatności za nabyte w JMBnet.pl towary i niezwłocznie po wyborze przez Klienta w JMBnet.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. 

 13. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez JMB sp. z  o.o. w ramach JMBnet.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz odstąpienia od umowy oraz odsyłając go na wskazany poniżej adres. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
JMB Sp. z o.o. ul. Polna 1, 84-240 Reda

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


JMB Sp. z o.o. ul. Polna 1, 84-240 Reda

Ja ................................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: .........................................................................................., 

Data zawarcia umowy to: ................................................., 

Data odbioru: ...........................................................................................

Imię i nazwisko ........................................................................
Adres ....................................................................................
Data .....................................................................................